Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Grund

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14. Ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnemu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Grund, z którą można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Grund
ul. Porannej Rosy 47
62-023 Kamionki

 • lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamatata.org

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie lub mailowo, kierując korespondencję na powyższe adresy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 1. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Państwa Dane?

Przetwarzam Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robię to, ponieważ wypełniam:

 • zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmuję działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • obowiązki prawne (art. 6 ust 1 lit c RODO)
 • zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust 1 lit e RODO)
 1. Co to oznacza?

Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały mi przekazane, w zależności od okoliczności.

Dane są przetwarzane w celu wykonania przeze mnie działalności medycznej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów lub w celu realizacji działań wykonanych na życzenie pacjenta.

Jako lekarz podlegam szeregowi zobowiązań prawnych. Mogę być ponadto zobowiązany do realizacji zadań w interesie publicznym. W razie konieczności będę przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wskazane regulacje.

 1. Komu mogę przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom leczniczym, w celu wykonania ciążącego na mnie obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie moje i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na moją rzecz zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności medycznej, informatycznej, prawnej i ubezpieczeniowej.

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze mną umowy na świadczenia medyczne – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na mnie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przeze mnie,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądania,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych moich interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.
 1. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności. Podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności. Jeśli Państwo nie dostarczą niezbędnych informacji lub dokumentów, nie będę mógł przeprowadzić wnioskowanych czynności.